Song Research Tools  
song
  Introduction
 
previous section previous section contents next section next section

I.B. RETROSPECTIVE ASSESSMENTS OF THE FIELD

A useful if dated introduction to Sung sources and to modern studies in Chinese, Japanese, and Western languages is:

  "Matériaux de recherches sur la période Song"
Yves Hervouet.
Bulletin de liason pour les études chinoises en Europe/ Newletter for Chinese Studies in Europe 6.14 (1973): 16-31.

For a recent general review of scholarship in Song history, see:

(C) DS751 .H8548 2003x "Song shi yanjiu de guoqu yu weilai"
宋史研究的過去與未來
The Past and the Future of Song Studies
Huang Kuanchong 黃寬重
Shishi, wenxian yu renwu--Song shi yanjiu lunwen ji (Taibei: Dongda tushu gongsi, 2003). pp. 221-247

For an appraisal of the state of the field on "the Tang-Song transition," see

J2451/5657 "Tō Sō henkaku shi no kinkyō kara"
「唐宋變革」史の近況から
(From the Current Situation of the History of 'the Tang-Song Transition').
Maruhashi Mitsuhiru 丸橋充拓
Chūgoku shigaku 10 (2001):149-169.
  "Ershi shiji zhongri Tang Song biange guan yanjiu shuping"
20世紀中日"唐宋變革"觀研究述評
(A Critical Review of Chinese and Japanese Views of 'the Tang-Song Transition' in the Twentieth Century)
Li Huarui 李華瑞
Shixue lilun yanjiu 史學理论研究 2003.4: 87-95.

 

previous section previous section contents next section next section