Song Research Tools  
song
  Introduction
 
previous section previous section contents next section next section

I.B.5.c. Social and Economic History

For a review of recent work in social-economic history, including a lengthy bibliography, see:

RW9220/26.1
LoC: Z3001 .B49
"Rural China in the Song."
Peter J. Golas.
Journal of Asian Studies 39.2 (1980), 291-325.

For Chinese scholarship published in the 1980s and 1990s, see

J2451/5657 "Huigu 1980nian yilai Songdai de jiceng shehui yanjiu--Zhongwen lunzhu de taolun"
回顧1980年以來宋代的基層社會研究--中文論著的討論
(A Review of Scholarship on Song Local Society since 1980--A Discussion of Chinese Scholarship).
Wu Ya-ting
Chūgoku shigaku 12 (2002): 65-93.
2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Jin shiyu nian Songdai xiangcun shehui shenghuo yanjiu gaishu"
近十余年宋代乡村社会生活研究概述

(General Overview of Research on Song Dynasty Village Life in the Last Decade).
Wang Xiaohong 王小红
Zhongguo shi yanjiu dongtai 2001.1: 8-15.

The last article reviews scholarship on the rural economy, household types, class relations, administrative organization, family life, religion and customs.

Social History

For Japanese studies of Chinese social history from the Sung through the Ch'ing periods, see:

  Japanese Studies in Chinese History (Song, Yuan, Ming, and Qing) 1973-1983.
Okuzaki Hiroshi. Trans. Joseph McDermott.
Tokyo: Centre for East Asian Cultural Studies. 1986.
Part II.12 in the series Asian Studies in Japan, 1973-1983. 20 p.

For recent Chinese scholarship, see:

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Jin ershi nian lai Songdai shehui shenghuo shi yanjiu zongshu"
近20年来宋代社会生活史研究综述

(General Review of Research on the History of Song Dynasty Social Life during the Last Twenty Years).
Wang Shanjun 王善军
Zhongguo shi yanjiu dongtai 2001.2: 9-14.

This article reviews general surveys of Song social life as well surveys of city life and life in rural areas. The second part of the article is devoted to a discussion of research on particular aspects of Song social life including food and material culture, ritual practices, recreational activities, and religious life.

For Chinese scholarship on women during the Song Dynasty, see

2665/5635 "Zhongguo dalu bainian Songdai funu shi yanjiu huigu"
中国大陆百年宋代妇女史研究回顾

(A General Review of Mainland Chinese Research from the Last Century in Song Dynasty Women's History).
Xu Man 许曼
Song shi yanjiu tongxun 38 (2001.2): 16-24.

 

The following introduces recent Chinese scholarship on marriage in the Sung

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Chin-nien lai Sung-tai hun-yin wen-t'i yen-chiu tsung-shu"
近年來宋代婚姻問題研究綜述

(General discussion of recent scholarship on marriage in the Sung).
Hsiao Huai-an 肖懷安
Chung-kuo-shih yen-chiu tung-t'ai 中國史研究動態 1994.1: 14-17.

The following article evaluates the expanding field of research on clans, focusing on Chinese research published during the last twenty years.

  80niandai yilai Songdai zongzu shi Zhongwen lunzhu yanjiu huigu
八○年代以來宋代宗族史中文論著研究回顧

(A Review of Chinese Research Since the 1980s on the History of clans in Song Times)
Guo Enxiu 郭恩秀
Xin shixue 新史學 16.1 (2005): 125-157.

For a review of Japanese scholarship on the clan in Song times, see

W2665/95
(W) DS751.S83 (Latest)
LoC: DS751 .S83
"Updates on Song history studies in Japan: The Present State of Themes of Research in Japan into Song Dynasty Clans"
Endo Takatoshi
JSYS 34 (2004): 109-120.

On the literati, see:

  "Jin shiwunian lai Riben dui Songdai shidafu de yanjiu"
近十五年来日本对宋代士大夫的研究
(Japanese Research on Song Literati during the Last Fifteen Years)
ManabeTakako 真锅多嘉子
Zhongguo shi yanjiu dongtai 中國史研究動態 2005.8: 24-28.

On Song demography, see:

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Songdai huji zhidu he renkoushu wenti yanjiu gaishu"
宋代户籍制度和人口数问题研究综述

(General Review of Research on Questions Relating to the Song Dynasty Household Registration System and the Population Number).
Zhao Yaodan 赵瑶丹
Zhongguo shi yanjiu dongtai 2001.1:15-18.

This is a review of the problems associated with Song population registers and debates on the total population of Song and Jin China.

For a review of Japanese scholarship on tenants and servants, see

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Riben xueshujie guanyu cong Song zhi Qing tianhu, nubi, gugongren zai falü shang shenfen de taolun"
日本学术界关于从宋至清佃户奴婢雇工人在法律上身份的讨论

(Discussion in the Japanese Academic World about the Legal Status of Tenants, Female Servants and Hired Workers between the Song and the Qing Periods).
Tan Kyōji 丹乔二
Zhongguo shi yanjiu dongtai 1995.6:20-26.

 

For labor impositions on the general population, see:

9160/3713
(C) DS734.97.T28 H35
for the latest
LoC: DS734.97.T28 H35

"Dangdai Zhongguo xuezhe guanyu Songchao zhiyi zhidu yanjiu de huigu yu zhanwang"
當代中國學者關於宋朝職役制度研究的回顧與展望
(Reflections on and Prospects in Contempary Chinese Research on the Corvee System during the Song Dynasty)
Diao Peijun 刁培俊
Hanxue yanjiu tongxun 22.3 (2003):15-26
http://ccs.ncl.edu.tw/paper.html

Also appeared in Song shi yanjiu tongxun 43 (2004.1): 14-25, under the title "Ershi shiji Songdai zhiyi zhidu yanjiu de huigu yu zhanwang" 二十世纪宋代职役制度研究的回顾与展望 (Reflections on and Prospects in Twentieth-Century Research on the Corvee System during the Song Dynasty)

For studies on Sung cities, see:

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Chin-nien lai Sung-tai ch'eng-shih yen-chiu tsung-shu"
近年來宋代城市研究綜述

(General introduction to recent scholarship on Sung cities).
Hsu Kuo 許國
Chung-kuo-shih yen-chiu tung-t'ai 中國史研究動態 1990.5:21-24.
  Songdai chengshi yanjiu de xianzhuang yu keti--cong Songdai zhengzhi kongjian yanjiu de jiaodu guancha
宋代城市研究的現狀與課題—從宋代政治空間研究的角度考察

(The State of the Field of Research on Song Cities: From the Perspective of Research on Political Space)
Hirata Shigeki 平田茂樹
In Zhong-Ri gudai chengshi yanjiu 中日古代城市研究, Nakamura Keiji 中村圭尓, Xin Deyong 辛德勇, ed.
Beijing:Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2004, pp. 107-127.
  "Tairiku Chūgoku ni okeru Sōdai toshishi kenkyū kaiko"
大陸中國における宋代都市史研究回顧(1949~2003)

(A Review of Research on Song Cities in Mainland China, 1949-2003)
Wu Songdi 呉松弟
Osaka shiritsu daigaku tōyōshi ronsō 大阪市立大學東洋史論叢14 (2005): 19-50.

Economic History

For a broad overview of the interpretation of changes in economic policy between the Tang and Song periods, see

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Ershi shiji yilai Tang Song zhi ji jingji zhengce yanjiu zongshu"
20世纪以来唐宋之际经济政策研究综述

(A General Survey of Twentieth-Century Research on Economic Policy during the Tang-Song Transition).
Ge Jinfang 葛金芳
Zhongguo shi yanjiu dongtai 2004.2: 7-17.

Also: Ge Jinfang 葛金芳, and Zeng Yurong 曾育荣,20世紀以來唐宋之際經濟格局變遷研究綜述 (Hubei daxue xuebao 湖北大學學報 6 (2003): 109-116).

For a review of recent Japanese work on Song economic history, see:

W2665/95
(W) DS751.S83 (Latest)
LoC: DS751 .S83
"Updates on Song History Studies in Japan: Economic History"
Aoki Atsushi
JSYS 32 (2002): 127-136.

For annual reviews of Song economic history, see

2665/5635 "Liao Song Xi Xia Jin Yuan jingji shi yanjiu zongshu"
辽宋西夏金元经济史研究综述

(A General Survey of Research in Liao, Song, Xi Xia, Jin, and Yuan Economic History).
Hua Lun 华伦
Song shi yanjiu tongxun 37 (2001.1):1-7 (covering research published in 1999-2000); 39 (2002.1): 1-8 (2001); 41 (2003.1): 1-10 (2002)

 

On commercial taxes, see:

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Songdai shangshui wenti yanjiu zongshu"
宋代商税问题研究综述

(A General Surevy of Research Related to the Song Dynasty Commercial Tax Question).
Li Jingshou 李景寿
Zhongguo shi yanjiu dongtai 1999.9:10-14.

On state monopolies, see:

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Jin shinian lai de guonei Tang Song zhuanmai shi yanjiu"
近十年来的国内唐宋专卖史研究

(Research on the History of State Monopolies during the Tang and Song Dynasties).
Huang Chunyan 黄纯燕
Zhongguo shi yanjiu dongtai 1997.7:11-19.

Focuses on the salt and tea monopolies.

For a broader approach to the tea monopoly, see:

2451/5651.1
LoC: DS734.7 .C63 China
"Zhongguo chaye shi yanjiu de duandai toushi"
中国茶叶经济史研究的断代透视

(An Investigation of Research on the History of the Chinese Tea Economy by Period).
Sun Hongsheng 孙洪升
Zhongguo shi yanjiu dongtai 1998.2:11-16.

This article reviews research on the tea industry during Tang and Song times since 1949 in China and Taiwan. Includes sections on production, markets and trade, consumption and monopolies.

For an account of Japanese scholarship on the history of Chinese water utilization, see:

J8731/5612
LoC: Z7935 .J37 1994
"Nihon ni okeru Sō Gen suirishi kenkyū no seika to kadai"
日本における宋元水利史研究の成果と課題
(Achievements and issues in the Japanese study of the history of water utilization in Sung and Yuan).
Nagase Mamoru 長瀨守
Chūgoku suirishi kenkyū 中國水利史研究13 (1983): 16-28.

previous section previous section contents next section next section